Drukuj

Gmina Jonkowo – zarządca dróg gminnych na terenie gminy Jonkowo – na podstawie art.39 ust 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. 2015r. poz 460 ze zm.) informuje, że w przygotowywaniu do realizacji jest zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 157013N Polejki – droga powiatowa nr 1407N (Jonkowo) w km 3+299 ÷ 4+199.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art.39 ust.7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należny kierować w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Jonkowo

ul Klonowa 2, 11-042 Jonkowo

Jak stanowi art. 4 punkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Jonkowo www.jonkowo.pl oraz przesłana do wiadomości: Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

pdf  TREŚĆ INFORMACJI (format pdf, ~24k)