Drukuj

Gmina Jonkowo – zarządca dróg gminnych na terenie gminy Jonkowo – na podstawie art.39 ust 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. 2015r. poz 460 ze zm.) informuje, że w przygotowywaniu do realizacji jest zadanie inwestycyjne: Budowa drogi gminnej publicznej Nr 157004N Wrzesina – Porbady – Godki.

Budowa drogi gminnej publicznej Nr 157004N Wrzesina – Porbady – Godki będzie przebiegała w następujących odcinkach:

 

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art.39 ust.7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należny kierować w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Jonkowo

ul Klonowa 2, 11-042 Jonkowo

Jak stanowi art. 4 punkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Jonkowo www.jonkowo.pl oraz przesłana do wiadomości: Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

        odcinek 1 od drogi wojewódzkiej Nr 527 do końca miejscowości Wrzesina o dł. 0,61253 km

        odcinek 2 od końca nawierzchni bitumicznej w miejscowości Wrzesina do miejscowości Porbady o długości 1,646 km

odcinek 3 od końca nawierzchni bitumicznej w miejscowości Porbady do miejscowości Godki o długości 1,16139 km